Plan rada

                                         PLAN I PROGRAM RADA                                         PREDLOG

       UDRUŽENјA LOKALNIH OMBUDSMANA SRBIJE ZA 2018.GODINU

Radi ostvarivanja cilјeva koji su utvrđeni Odlukom o osnivanju i Statutom Udruženja, u toku 2018. godine ostvarivaće se sledeće aktivnosti:

 1. Organizovanje međunarodne konferencije ,,15 godina rada lokalnih ombudsmana u Republici Srbiji – iskustva i smernice za dalјi rad i jačanje institucije,,
 2. Saradnji sa Misijom za Srbiju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u duhu potpisanog dokumenta od 21.06.2012.godine, odnosno zaklјučivanje novog protokola o saradnji za naredni period
 3. Dogovor o saradnji sa Zaštitnikom građana Republike Srbije
 4. Dogovor o saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom
 5. Dogovor o osnivanju Udruženja zaštitnika građana – Ombudsmana R. Srbije
 6. Dogovori o saradnji sa nadležnim ministarstvima i sekretarijatima.
 7. Učešće predstavnika Udruženja u aktivnostima vezanim za otvaranje poglavlјa 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom
 8. Dogovor o saradnji sa drugim kontrolno nadzornim organima i institucijama koje se bave unapređenjem i zaštitom lјudskih, građanskih i manjinskih prava
 9. Uspostavlјanje saradnje sa Kancelarijom za lјudska i manjinska prava
 10. Saradnja sa Stalnom konferencijom gradova i opština
 11. Uspostavlјanje saradnje sa drugim udruženjima – nevladinim organizacijama koje se bave unapređenjem i zaštitom lјudskih, građanskih i manjinskih prava
 12. Izrada prezentacije i internet stranice
 13. Obilazak kancelarija lokalnih ombudsmana i upoznavanje sa položajem i uslovima rada
 14. Organizovanje konferencija, stručnih sastanaka, tribina, seminara, okruglih stolova i drugih aktivnosti na planu unapređenja i zaštite lјudskih, građanskih i manjinskih prava
 15. Organizovanje istraživanja u vezi sa ulogom lokalnih ombudsmana na planu unapređenja i zaštite lјudskih, građanskih i manjinskih prava a posebno vezano za manjinska prava, zaštitu kulturnih vrednosti, delovanje nacionalnih saveta i saveta za međunacionalne odnose, funkcionisanje mesnih zajednica i drugo.
 16. Učešće na skupovima koji se organizuju po pitanjima unapređenja i zaštite lјudskih, građanskih i manjinskih prava.
 17. Organizovanje tribina o zaštiti kulturnih dobara i ostavrivanju kulturnih i drugih prava u višenacionalnim sredinama.
 18. Promovisanje i popularizacija institucije lokalnih ombudsmana a posebno u sredinama gde ova institucija još nije organizovana posebno ukazivanjem da je ova institucija bitan elemenat demokratske strukture lokalnih zajednica, neophodan preduslov zaštite prava građana u lokalnoj zajednici pa i šire i da izostanak ove institucije dovodi u neravnopravan položaj građane u lokalnoj zajednici
 19. Aktivnosti na planu edukacije lokalnih ombudsmana, posebno na planu rada sa napornim strankama, medijaciji, tehnikama rada, formiranje preporuka, ujednačavanje prakse i drugo
 20. Ujednačavanje prakse lokalnih ombudsmana
 21. Izdavanje knjiga, stručnih časopisa i drugih izdanja vezano za ostvarivanje cilјeva Udruženja
 22. Saradnja sa medijima i organizovanje rada lica zaduženog za odnose sa javnošću
 23. Osnivanje Komisije za zakonodavne inicijative koja bi se bavila pripremom dokumenata udruženja koja se odnose na predlaganje zakona i drugih akata odnosno predloga za izmene i dopune istih
 24. Izrada nacrta Zakona o lokalnim ombudsmanima
 25. Davanje zakonodavnih inicijativa i izrada predloda za izmene i dopune postojećih zakona (Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o pravnoj pomoći i dr)
 26. Učešće u javnim raspravama o zakonima kojima se uređuju pitanja od značaja za rad lokalnih ombudsmana i drugim pitanjima vezanim za zaštitu i unapređenje lјudskih, građanskih i manjinskih prava
 27. Pospešivanje rada službi pravne pomoći pri jedinicama lokalne samouprave kao neophodnog uslova za što potpuniju zaštitu prava građana a posebno ugroženih društvenih grupa
 28. Pospešivanje medijacije kao oblika rešavanja sporova i povrede prava građana uz iniciranje osnivanja centara za medijaciju u jedinicama lokalne samouprave
 29. Uspostavlјanje saradnje sa institucijama ombudsmana u drugim držaama i regionima, odnosno nastavak saradnje sa institucijama u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kataloniji.
 30. Podrška radu lokalnih ombudsmana a posebno aktivnosti na planu zaštite nezavisnosti i samostalnosti lokalnih ombudsmana
 31. Izrada oglednih primera Odluka o osnivanju institucije na lokalnom nivou kao i drugih potrebnih akata
 32. Razmatranje položaja lokalnih ombudsman (materijalno finansijski i drugi aspekti)
 33. Druge aktivnosti za koje se u navedenom periodu ukaže potreba

Predsednik Udruženja

Miladin  Nešić