Etički kodeks

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       NACRT

1.- Ovim Etičkim kodeksom utvrđuju se osnovni principi koje treba da prihvate lokalni ombudsmani, odnosno zaštitnici građana u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, prema sopstvenoj savesti a koje principe će ostvarivati u aktivnostima iz svog delokruga rada koje su usmerene na zaštitu lјudskih, građanskih i manjinskih prava i ostvarivanju pravne sigurnosti.

2.- Lokalni ombudsmani Srbije će svoju funkciju ostvarivati u prvom redu držeći se principa nezavisnosti, odnosno neće dozvoliti nikakve aktivnosti koje ugrožavaju da po pitanjima zaštite lјudskih, građanskih i manjinskih prava i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti budu potpuno nezavisni u svom delovanju te da će se rukovoditi principima koji su utvrđeni Ustavom Republike Srbije.

3.- U ostvarivanju svoje funkcije lokalni ombudsmani Srbije će se rukovoditi principom pravičnosti. U svim postupanjima koja se tiču zaštite prava građanki i građana lokalni ombudsmani neće se samo zadržati na ispitivanju da li je određeno postupanje organa ili službi formalno u skladu sa odredbama zakona ili na zakonu zasnovanih propisa, već će razmotriti i da li je krajnji rezultat postupanje organa ili službi pravičan za stranku koja im se obratila za zaštitu svojih prava. Ukoliko ustanovi da je postupanje organa ili službi bilo formalno ispravno ali nepravično za stranku lokalni ombudsman će sagledati uzrok za takav rezultat i u slučaju da ocene da je to potrebno iniciraće izmenu propisa ili prakse koja je dovela do nepravičnosti.

4.- Vršeći poslove na zaštiti prava građanki i građana lokalni ombudsmani će posebno ceniti i da li je postupanje organa ili službi bilo ne samo zasnovano na zakonu ili na podzakonskom aktu, već će posebno sagledati i da li je postupanje organa ili službe bilo najcelishodnije za ostavrivanje prava stranke u postupku.

5.- Lokalni ombudsmani Srbije će se posebno starati o ostvarivanju principa poverlјivosti u najvećoj mogućoj meri, posebno vodeći računa o očuvanju integriteta pripadnika ugroženih društvenih grupa. Lokalni ombudsmani Srbije će odbaciti sve eventualne zahteve za povredu tajnosti i poverlјivosti bez obzira od koga potiču, pa čak i ako su upućeni od najviših organa vlasti. Poverlјivost kao princip je jedan od temelјnih principa na kojima počiva integritet institucije lokalnih ombudsmana Srbije i kao takav će biti od posebnog interesa i pod posebnom zaštitom lokalnih ombudsmana Srbije.

6.- U svom radu i delovanju i ostavrivanju funkcije lokalni ombudsmani Srbije će u svemu postupati savesno i stručno, nastojeći da u svakom predmetu u kojem postupaju obezbede stručnost u skladu sa najvišim pravnim standardima.

7.- Radi što potpunijeg ostavrivanja svoje funkcije lokalni ombudsmani će težiti stalnom stručnom usavršavanju i sticanju novih znanja i veština kao i usavršavanju već postojećih.

8.- Jedan od cilјeva kojem teže lokalni ombudsmani je unapređenje rada i delovanja uprave i službi u jedinicama lokalne samouprave, kao i na drugim nivoima vlasti, te će se u ostavrivanju navedenog cilјa lokalni ombudsmani Srbije angažovati u aktivnostima na stručnom usavršavanju zaposlenih u upravi i službama, odnsno sarađivati sa njima po ovom pitanju.

9.- U postupcima koji se budu vodili pred institucijom lokalnog ombudsmana, kao i u svim slučajevima ostavrivanja i zaštite prava građanki i građana, lokalni ombudsmani Srbije će se starati da se građankama i građanima što tačnije i potpunije predstave sve okolnosti vezane za njihov slučaj, te će se starati da građanke i građani u potpunosti razumeju svoju situaciju. Lokalni ombudsmani će posebno voditi računa da građankama i građanima ne stavraju lažnu nadu u slučajevima kada njihovo obraćanje ne može da ima rezultat kojem se oni nadaju.

10.- Lokalni ombudsmani Srbije će se starati da o svom radu redovno izveštavaju javnost, te da na taj način posepešuju svoj rad a time i bolјi rad uprave i službi i postizanje veće pravne sigurnosti. Što potpunije informisanje javnosti o radu lokalnih ombudsmana ima neprocenjivi značaj u ostavrivanju i zaštiti prava građanki i građana kao i u ostvarivanju što većeg stepena pravne sigurnosti u našem društvu.

11.- Posebnu pažnju lokalni ombudsmani Srbije će posvetiti preventivnom delovanju u pojedinim pitanjima za koja se ukaže da su od šireg značaja za veći broj građanki i građana, te posebno ukazivati na slučajeve koji mogu dovesti do povrede prava. Ovakvim preventivnim delovanjem lokalni ombudsmani Srbije će potpunije ostvariti svoju funkciju nego pasivnim pristupom čekajući pojedinačna obraćanja.

12.- Saradnja sa Zaštitnikom građana Republike Srbije i Pokrajinskim zaštitnikom građana-ombudsmanom, ne samo u skladu sa odredbama Zakona i Pokrajinske odluke, već i na ukupnom unapređenju prakse postupanja i unapređenju zaštite lјudskih, građanskih i manjinskih prava, mora biti jasno opredelјenje svakog lokalnog ombudsmana u Republici Srbiji. Saradnja će se ostavrivati i sa svim institucijama koje imaju kontrolno nadzorne funkcije.

13.- Lokalni ombudsmani Srbije će se posebno starati o ostavrivanju principa zabrane diskriminacije i to ne samo u radu institucije, već će taj princip promovisati kod svih organa uprave i službi koje kontrolišu.

14.- U svom radu i delovanju, odnosno ostavrivanju funkcije, kao i ponašanjem van radnog vremena i službenog postupanja, lokalni ombudsmani Srbije će se uvek ponašati na način da očuvaju moralni integritet lokalnih ombudsmana, odnosno uzdržavaće se od bilo kakvih aktivnosti ili učešća u aktivnostima, koja narušavaju ugled institucije i nosilaca funkcije. Posebno će se lokalni ombudsmani uzdržavati od bilo kakvih aktivnosti vezanih za političko delovanje.

15.- Lokalni ombudsmani Srbije će takođe posvetiti posebnu pažnju oblačenju i to na način da odeća i obuća bude u svemu primerena značaju institucije koju predstavlјaju te da ni na koji način ne ugrožavaju integritet iste.

16.- Etički kodeks lokalnih ombudsmana Srbije usmeren je u prvom redu na definisanje osnovnih principa kojih će se pridržavati lokalni ombudsmani u Republici Srbiji i to ne samo lokalni ombudsmani već i njihovi zamenici. Zaposleni u institucijama lokalnih ombudsmana u Republici Srbiji takođe će nastojati da u svom radu poštuju principe koji su ustanovlјeni ovim kodeksom.

18.-Udruženje lokalnih ombudsmana Srbije će  pratiti primenu ovog kodeksa te će se starti o promociji i popularizaciji istog a po potrebi preduzimati mere i postupke vezano za njegovu što potpuniju i bolјu primenu.

19.- U slučaju eventualne povrede principa koji su ustanovlјeni ovim Etičkim kodeksom lokalnih ombudsmana Srbije, svako ima pravo ukazati na tu činjenicupovrede uz ukazivanje na konkretne činjenice vezano za povredu. O ukazivanju na navedene povrede odgovarajuća pritužba se dostavlјa Uruženju lokalnih ombudsmana Srbije najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale povrede.

20.-  Udruženje lokalnih ombudsmana će po podnetoj pritužbi vezano za kršenje principa ovog Etičkog kodeksa sagledati sve relevantne činjenice, te ukoliko ustanovi da je do došlo do povrede principa ovog kodeksa krivicom lokalnog ombudsmana, zamenika ili zaposlenog u instituciji lokalnog ombudsmana,  može odlučiti da se izrekne mera opomene, upozorenja ili da se inicira postupak za razrešenje lokalnog ombudsmana ili zamenika ili disciplinski postupak prema zaposlenom.

21.- Ovaj Etički kodeks usvojen je na sednici Upravnog odbora Udruženja lokalnih ombudsmana Srbije dana 27. Aprila 2018. godine i objaviće se na sajtu Udruženja danom donošenja a primenjuje od dana objavlјivanja.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Predsednica upravnog odbora

                                                                                                                                                                                                                                                                   Jelena Stojković Sokolović