O nama

UDRUŽENјE LOKALNIH OMBUDSMANA SRBIJE – ULOS
ASSOCIATION OF LOCAL OMBUDSMAN OF SERBIA – ALOS

Udruženje lokalnih ombudsmana Srbije je nevladina, neprofitna organizacija koja ostavruje svoje cilјeve u oblasti zaštite i unapređenja lјudskih, građanskih i manjinskih prava i unapređenja institucije lokalnih ombudsmana.

Udruženje lokalnih ombudsmana osnovano je radi ostvarivanja sledećih cilјeva:

– Zaštita i unapređenje lјudskih, građanskih i manjinskih prava
– Unapređenje institucije lokalnih ombudsmana
– Jačanje institucije lokalnih ombudsmana
– Podrška radu lokalnih ombudsmana
– Organizacija i realizacija edukativnih aktivnosti lokalnim ombudsmanima
– Informisanje javnosti o značaju rada lokalnih ombudsmana
– Informisanje javnosti i nadležnih organa o pitanjima koja ukazuju na značaj, položaj i ulogu lokalnih ombudsmana
– Informisanje nadležnih organa o problemima u radu lokalnih ombudsmana
– Organizovanje edukativnih aktivnosti građanima i svim ostalim subjektima društvene zajednice radi upoznavanja sa pitanjima koja su od značaja za oblast lјudskih, građanskih i manjinskih prava
– Organizovanje stručnih savetovanja, seminara i drugo iz oblasti lјudskih, građanskih i manjinskih prava i zaštite istih
– Izdavanje edukativnih i propagandnih materijala (knjige, časopisi, brošure i drugo) iz oblasti lјudskih, građanskih i manjinskih prava, odnosno vezano za rad lokalnih ombudsmana
– Saradnja sa organima, organizacijama i zajednicama, odnosno svim institucijama iz oblasti lјudskih, građanskih i manjinskih prava
– Saradnja sa subjektima koji predstavlјaju ugrožene društvene grupe
– Izrada predloga zakona i drugih propisa iz oblasti lјudskih, građanskih i manjinskih prava, predloga za izmene i dopune istih,odnosno davanje inicijativa za donošenje odgovarajućih zakona i drugih propisa i izmene i dopune istih
– Izrada modela pravnih akata neophodnih za rad lokalnih ombudsmana
– Izrada baze podataka neophodne za rad lokalnih ombudsmana
– Izrada internet prezentacije i sistema komunikacije udruženja i lokalnih ombudsmana
– Organizacija studijskih putovanja za potrebe ostvarivanja cilјeva udruženja
– Obezbeđenje materijalnih i drugih uslova za ostvarivanje cilјeva udruženja
– Saradnja sa međunarodnim organizacijama i zajednicama
– Saradnja sa lokalnim ombudsmanima u svetu i njihovim udruženjima
– Saradnja sa regionalnim ombudsmanima i njihovim udruženjima
– Saradnja sa ombudsmanima na državnom nivou i njihovim udruženjima
– Afirmisanje vrednosti iz oblasti lјudskih, građanskih i manjinskih prava
– Zaštita i unapređenje nezavisnosti i samostalnosti lokalnih ombudsmana
– Pomoć i podrška lokalnim ombudsmanima kojima je ugrožena nezavisnost i samostalnost ili neko drugo pravo ili koji se u svom radu susreću sa aktivnostima kojima se njihov rad otežava ili onemogućava
– Izrada Kodeksa lokalnih ombudsmana Srbije
– Podsticanje naučnog i umetničkog stvaralaštva na planu unapređenja i zaštite lјudskih, građanskih i manjinskih prava i afirmacije značaja, položaja i uloge lokalnih ombudsmana
– Organizaovanje aktivnosti na planu afirmacije lјudskih, građanskih i manjinskih prava i tolerancije među omladinom
– Izrada programa i materijala za afirmaciju zaštite i unapređenja lјudskih, građanskih i manjinskih prava
– Saradnja sa strukturama vlasti i političkim strukturama u pitanjima iz oblasti rada lokalnih ombudsmana
– Podrška svih aktivnosti usmerenih na unapređenje rada i jačanje institucije lokalnih ombudsmana
– Podrška i učešće u svim drugim aktivnostima koje su usmerene na ostvarivanje cilјeva u oblasti u kojoj deluje udruženje

Udruženje je neformalno počelo sa radom još tokom 2010. godine, ali je rad udruženja počeo da dobija formalnu strukturu paralelno sa izradom posebne studije pod nazivom: ,,Kapaciteti i potencijali institucije lokalnog ombudsmana u Srbiji sa istraživanjem,, čiji su autori: prof. Dr. Snežana Đorđević, Doc. Dr. Dejan Milenković i Mr. Dragan Velјković a koja studiju je finansirala Misija u Srbiji Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Studija je izdata decembra 2011. godine. Paralelno sa izradom studije lokalni ombudsmani (formalni naziv: ,,građanski branilac,, odnosno kasnije: ,,zaštitnik građana jedinice lokalne samouprave,,) aktivno rade na formiranju udruženja, te nakon sastanka u Zrenjaninu tokom 2011. godine, na sastanku u Nišu 20.04.2012. godine lokalni ombudsmani zaklјučuju: ,,Protokol o saradnji lokalnih zaštitnika građana na teritoriji Republike Srbije,, (takozvani: ,,Niški protokol,,).

Udruženje je formalno registrovano 06.08.2016. godine, sa sledećim podatcima:
matični broj: 28205163, PIB: 109571504, šifra delatnosti: 9499, račun broj: 205-234287-89, kod Komercijalna banka a.d. Beograd.

Prilikom odlučivanja o sedištu Udruženja, lokalni ombudsmani su se rukovodili idejom da sedište Udruženja odražava karakter članstva, odnosno da se radi o institucijama na lokalnom nivou, te da sedište udruženja ne bi trebalo biti u glavnom gradu ili u nekom od velikih centara u Republici Srbiji. Sa druge strane osnivači su imali u vidu i činjenicu da je prvi ombudsman (ne samo lokalni) u tadašnjoj Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora, počeo sa radom u Bačkoj Topoli i to aprila 2003. godine. Shodno navedenom, za sedište Udruženja izabrana je Bačka Topola.
Tokom proteklih nekoliko godina Udruženje je imalo veliki broj aktivnosti usmerenih na jačanje institucije lokalnih ombudsmana, širenje mreže lokalnih ombudsmana te organizovanje skupova na planu edukacije lokalnih ombudsmana. Na tom planu posebno ističemo organizaciju Prve međunarodne konferencije lokalnih ombudsmana, koja je održana u Bačkoj Topoli 2013. godine, povodom deset godina rada prvog ombudsmana u Republici Srbiji.
U svojim aktivnostima Udruženje ima veliku podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misije za Srbiju.